Patiënten Informatie

Hieronder kunt u de Patiënten informatie folder bekijken.  

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit. Indien u zich niet aanvullend verzekerd hebt, zijn er tegenwoordig ook alternatieve vormen van verzekeren mogelijk. U dient zelf te zorgen dat uw verzekering aan uw wensen voldoet. Hulpmiddelen hierbij kunnen zijn: www.defysiotherapeut.com/ www.zorgvergoeding.com.

Fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering

 • Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 18 behandelingen vergoed. Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan (zie bijgevoegde lijst).
 • Heeft u (18 jaar en ouder) een chronische aandoening die op de chronische lijst staat (zie bijgevoegde lijst)? Dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Dit met uitzondering van Claudicatio Intermittens graad 2 of 3 Fontaine. Hierbij staat een vergoeding vanuit de basisverzekering gedurende 1 jaar met een maximum van 37 behandelingen.
 • Voor de aandoening COPD gelden vanaf 01 januari 2021 nieuwe regels. Raadpleeg uw fysiotherapeut en/ of uw eigen zorgverzekering naar de vergoeding in uw situatie.
 • Fysio (oefen) therapie bij artrose knie en heup; Bij Artrose van heup of knie worden op verwijzing van huisarts of specialist maximaal de eerste 12 behandelingen per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering bij gesuperviseerde fysio- of oefentherapie. De aanspraak van 12 behandelingen artrose ten laste van de basisverzekering geldt voor een periode van 12 maanden , ongeacht het aangedane gewricht (heup/ knie) en ongeacht de aangedane zijde (links/ rechts). Verlenging voor meer behandelingen via een aanvullende verzekering kan. Is er na een periode van 12 maanden opnieuw een artroseklacht in de knie of heup aanwezig dan kunnen bovenstaande behandelingen herhaald worden.

Fysiotherapie vergoed uit Aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering en vraag uw zorgverzekeraar ook naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen. Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de behandelingen fysiotherapie dus niet voor vergoeding voor uw verzekering in aanmerking, maar dient u zelf te betalen. Dit is ook het geval indien het budget fysiotherapie niet toereikend is voor het aantal behandelingen dan u hebt gehad. U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Eigen risico

Bij de basisverzekering is er sprake van een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is in 2021 vastgesteld op € 385,00. Dat betekent dat, als u in het nieuwe jaar zorgkosten (bijvoorbeeld voor het ziekenhuis en medicijnen) maakt die onder de basisverzekering vallen, u eerst het eigen risico bedrag zelf moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.

Algemeen

 • De contracten, basis- en aanvullende verzekering, die u met een zorgverzekeraar heeft afgesloten vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Wij zijn er niet verantwoordelijk voor indien u onvoldoende verzekerd bent. U kunt bij uw verzekering navragen wat de vergoedingsregeling voor fysiotherapie voor u is;
 • In 2021 hebben wij in met elke verzekeraar een contract getekend. De rekeningen van behandelingen, die vallen onder uw aanvullende verzekering, gaan rechtstreeks naar die zorgverzekeraar. Indien met uw verzekeraar daar geen afspraken over gemaakt kunnen worden, zal de nota naar u verzonden worden;
 • Behandelingen die buiten uw verzekeringsdekking vallen worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht;
 • Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak (24 uur van te voren) wordt een tarief van € 31,75 bij u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een nota.
 • Declaraties dienen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna wordt een herinneringsnota naar u verstuurd met een betaaldatum van 14 dagen. Daarna wordt het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte kosten van een incassobureau bij u opnieuw in rekening gebracht.

LIJST MET CHRONISCHE AANDOENINGEN

Hieronder zijn de aandoeningen weergegeven die vanaf 1 januari 2019 in bijlage 1 van het

Besluit zorgverzekering zijn genoemd. Tevens is daarbij aangegeven welke maximale behandelduur zal worden vergoed.

 1. Aandoeningen van het zenuwstelsel:
 • cerebrovasculair accident;
 • ruggenmergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval. De maximale behandelduur is drie maanden;
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis;
 1. Aandoeningen van het bewegingsapparaat
 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij/zij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva). De maximale behandelduur is twaalf maanden;
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • De maximale behandelduur is drie maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden;
 • postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal drie maanden;
 • fracturen als deze conservatief worden behandeld. De maximale behandelduur is zes maanden na conservatieve behandeling;
 1. Overige aandoeningen:
 • Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn.
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is twaalf maanden na ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling;
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine. Wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en wel met een behandelduur van maximaal twaalf maanden en een maximum van 37 behandelingen;
 • weke delen tumoren. De maximale behandelduur is twee jaren na bestraling;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

Zie ook: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2019-10-31#Bijlage1

  Beste cliënt,
  Onze praktijk is inmiddels alweer 5 jaar aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie en al bijna 12 jaar aangesloten bij Fysiotopics. Keurmerk fysiotherapie/ Fysiotopics staan voor de hoogst mogelijke kwaliteit van fysiotherapeutische zorg! De fysiotherapeut binnen deze praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.
  Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met  andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Hierdoor kan de therapeut zijn eigen functioneren voortdurend verbeteren.
  Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens.
  Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland.
  De dataverzameling wordt continu getoetst aan de laatste AVG Wetgeving en de praktijk bezit ook een AVG verklaring. Dit houdt in dat uw persoonlijke gegevens nooit herleidbaar naar u als patiënt en uw privacy geborgd is. Indien u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.
  Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie of Fysiotopics? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl of https://fysiotopics.nl
  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
  Team fysiotherapie van Berkel
  Qualiview is een organisatie die online klantervaringen meet o.a. onder cliënten van onze praktijk.
  Dit klantervaringsonderzoek meet uw ervaring met de geleverde zorg van onze praktijk en door uw fysiotherapeut. Had u het gevoel dat er naar u werd geluisterd? Communiceerde de behandelaar duidelijk? Werd u goed doorverwezen? Zijn er verbeterpunten? Door uw ervaring te delen kan onze praktijk de zorgverlening nog beter laten aansluiten op de wensen van u als klant. Onze praktijk en uw fysiotherapeut krijgen de algemene score en zien per thema de score en waar verbeterpunten liggen.
  Het invullen van de klantervaringsenquête duurt slechts enkele minuten.  Als u klaar bent verstuurt u de antwoorden eenvoudig door op `verzenden` te klikken. Alle data worden anoniem verzameld en komen ook anoniem bij onze praktijk terecht. Uw gegevens zijn niet te herleiden en hebben ook geen invloed op uw zorgtraject. Anoniem is dus echt anoniem: bij ons en bij uw behandelaar. Deelname is niet verplicht maar wordt zeer gewaardeerd. Want hoe meer mensen aan het onderzoek deelnemen, hoe betrouwbaarder de uitkomsten. En daar heeft u ook weer profijt van. Want uw medewerking geeft behandelaars handvatten om de zorg voor u te verbeteren.
  Wat gebeurt er met mijn gegevens?
  Onze praktijk en uw fysiotherapeut gebruiken Qualiview als dashboard waarop de resultaten van de enquêtes inzichtelijk zijn gemaakt. Alle data wordt met de hoogste prioriteit voor dataveiligheid verzameld, opgeslagen en opgeleverd aan de zorgverlener. Qualiview is hiervoor ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat aan alle privacy-eisen wordt voldaan.

  “Met uw mening verbeteren wij onze zorg”

  Team Fysiotherapie van Berkel