Skip to main content

Algemene voorwaarden Fysio Fit

Algemene informatie

 • De duur van de training bedraagt 1 uur en het volgen van de training is altijd op afspraak.
 • Trainingstijden zijn onder voorbehoud. Wij behouden het recht om tijden en groepen aan te passen. Uiteraard zullen we er altijd voor zorgen dat er op het desbetreffende dagdeel wel getraind kan worden.
 • Tijdens algemeen erkende feestdagen is Fysiotherapie van Berkel gesloten.
 • Trainers begeleiden veelal dezelfde oefengroepen zodat de kwaliteit, directe betrokkenheid en duidelijkheid geborgd blijft. De oefengroepen zijn relatief klein met gemiddeld 10 personen.

Huisregels

 • Bij verhindering graag afmelden. Dit kan door te bellen met Fysiotherapie Berkel 073-5475454 of door een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat. Ook kunt u zich afmelden via de e-mail op info@fysiovanberkel.nl
 • Wij willen u vragen om zelf te zorgen voor een flesje water.
 • Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek verplicht.

Abonnementen

 • De kosten voor de verschillende abonnementen kunt u opvragen bij Fysiotherapie van Berkel.
 • Voor de Fysio Fit groepstraining is geen individuele test nodig. U kunt na overleg met een fysiotherapeut deelnemen aan een proefles om te kijken of de training aansluit bij uw wensen en mogelijkheden.
 • U gaat akkoord met een abonnement voor een duur van 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden.
 • U kunt uw abonnement niet tussentijds beëindigen. Uw afwezigheid door welke oorzaak dan ook, ontheft u niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde abonnementsgeld en geeft geen recht op enige vermindering van het abonnementsgeld.
 • In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het abonnement tijdelijk opgeschort worden. Dit kan alleen in overleg met uw trainer. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van uw trainer deugdelijk bewijs.
 • Opschorting van uw abonnement kan nooit met terugwerkende kracht.
 • Uw betalingsverplichting wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van uw abonnement wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 • Alle abonnementen zijn individueel en niet overdraagbaar aan anderen.

Betaling

U kunt uw abonnementsgeld op drie verschillende manieren voldoen;

 • Via een afgegeven machtiging voor een automatische incasso. Er vindt dan maandelijks een afschrijving plaats. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Fysiotherapie van Berkel een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
 • U kunt zelf bij aanvang van uw trainingsperiode het totale abonnementsgeld overmaken naar Fysiotherapie van Berkel te Schijndel. U ontvangt hiervoor een nota met het totaal bedrag dat u onder vermelding van het factuurnummer kan overmaken naar IBAN nummer NL52ABNA0890324018
 • U kunt het totale bedrag contant betalen bij één van de trainers. U ontvangt hierover dan een bewijs van betaling.

Indien u het volledige bedrag van het jaarabonnement binnen 8 dagen na de factuurdatum betaald, ontvangt u een korting van 2%.

Aansprakelijkheid

Fysiotherapie van Berkel is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Fysiotherapie van Berkel of haar medewerkers.