Skip to main content

Wegwijs in fysiotherapie

Onze fysiotherapiepraktijk

Onze praktijk richt zich op de groep cliënten die bereid is zichzelf actief in te zetten voor hun herstel. Wij zijn goed in het behandelen van rug- en nekklachten, klachten van andere gewrichten en sportblessures. Hiervoor zijn we niet alleen uitstekend opgeleid met 2 manueeltherapeuten en een sportfysiotherapeut, maar vinden we het ook een uitdaging om U met deze problemen te helpen.

Een afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken, op de praktijk zelf, het afspraakformulier op deze site of via e-mail. Wij noteren uw naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Deze informatie heeft uw fysiotherapeut nodig. Bij het maken van een afspraak is het belangrijk dat u duidelijk in het kort aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek onderzocht/behandeld wilt worden door een bepaalde therapeut. Mocht u fysiotherapie aan huis nodig hebben vermeldt dit dan bij uw aanmelding. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van een arts nodig.

Voor uw eerste afspraak dient u een identiteitsbewijs mee te nemen en uw verzekeringspas. Komt u op verwijzing van een arts, neem dan ook uw verwijsbrief mee.

Uw eerste afspraak zonder verwijzing van een arts

Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is.

Als u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zijn wij wettelijk verplicht naar uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) te vragen en het nummer in het patiëntendossier te registreren.

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten besproken en volgt er een lichamelijk onderzoek. Er wordt gescreend of fysiotherapie de juiste behandelvorm is. Als dit is, dan stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan zal de therapievorm, het aantal behandelingen en het behandeldoel (wat wilt u, wat kunt u bereiken en in welke tijd) vastgelegd worden. Ook eventuele andere behandelmogelijkheden worden besproken.

We proberen voor een eerste afspraak 50 minuten uit te trekken zodat u naast het onderzoek ook gelijk een behandeling kan krijgen. Deze eerste keer telt dan voor 2 zittingen mee.

Uw huisarts ontvangt een kort verslag van de eerste afspraak. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit kenbaar maken.

Uw eerste afspraak met verwijzing van een arts

Als u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zijn wij wettelijk verplicht naar uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) te vragen en het nummer in het cliëntendossier te registreren. Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten besproken en volgt er een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan zal de therapievorm, het aantal behandelingen en het behandeldoel (wat wilt u, wat kunt u bereiken en in welke tijd) vastgelegd worden. Ook eventuele andere behandelmogelijkheden worden besproken.

We proberen voor een eerste afspraak 50 minuten uit te trekken zodat u naast het onderzoek ook gelijk een behandeling kan krijgen. Deze eerste keer telt dan voor 2 zittingen mee.

De behandeling

 • Samen met uw fysiotherapeut heeft u tijdens de eerste afspraak een behandelplan opgesteld. De behandeling is specifiek gericht op u.
 • Het is belangrijk dat u bij elke nieuwe behandeling aangeeft wat u van die behandeling verwacht, zodat we kunnen nagaan of de behandeling aan uw verwachting voldoet.
 • We horen graag van u of er veranderingen optreden in uw klachtenbeeld en welke ongemakken u ervaart thuis of op uw werk. Dit geeft meer inzicht in de aandoening en deze informatie is van belang voor de verdere behandeling.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft kan uw fysiotherapeut, na overleg met u, besluiten advies in te winnen bij een collega of de behandeling te laten continueren door een collega. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Naast de therapie wordt er tijdens de behandeling veel aandacht en zorg besteed aan goede voorlichting en adviezen.
 • Het aantal behandelingen wisselt sterk per cliënt en per aandoening en is afhankelijk van de ernst van de klachten en het herstelproces. Ook uw motivatie en inzet zijn hierbij belangrijk.
 • Als het nodig is nemen wij, in overleg met u, tussentijds contact op met uw (verwijzend) arts.
 • Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega`s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie en ziekte. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk aangetrokken om uw behandeling over te nemen.
 • Onze praktijk biedt soms studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. Het kan zijn dat een stagiaire dan de behandeling bijwoont of (deels) uitvoert onder supervisie van de stagebegeleider(s). Dit is uiteraard alleen na uw toestemming.
 • Er wordt van u als cliënt verwacht dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • De behandeling wordt altijd afgesloten met een verslag naar uw (huis)arts. Dit verslag bespreken we eerst met u. En indien u het op prijs stelt kunt u altijd een kopie van dit verslag krijgen.

Uw eerste afspraak met verwijzing van een arts

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Het is voor u van belang uw polisvoorwaarden met betrekking tot uw aanvullende zorgverzekering goed door te lezen om te weten voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Maar wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent of wanneer u al een aantal behandelingen bij een andere praktijk hebt gehad, kan het voorkomen dat de behandelingen niet of niet volledig bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. U ontvangt dan aan het einde van de maand van ons een nota. De tarieven en betalingsvoorwaarden hangen in de wachtkamer.

Afzeggen van uw afspraak

Indien een afspraak, om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur van te voren gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurd zullen wij de behandelafspraak bij u in rekening brengen en ontvangt u aan het einde van de maand een nota van ons. U kunt uw afspraak telefonisch afzeggen, het antwoordapparaat inspreken of een email sturen.

Klachten en suggesties

Fysiotherapiepraktijk van Berkel wil graag dat u tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een klacht of juist suggestie hebt laat ons dit dan weten. We luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing. Op de praktijk is een extra informatiefolder beschikbaar. Een klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Keurmerk.

De fysiotherapeuten van fysiotherapiepraktijk van Berkel houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in dit reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde WBP een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Andere reglementen

Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

 • De klachtenregeling van het Keurmerk.
 • De Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO).
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Wet Klachtrecht CliëntenZorgsector (WKCZ).
 • Kwaliteitswet

Op uw verzoek zijn deze reglementen ter inzage aanwezig.