Uw eerste afspraak / Wegwijs in de fysio

Onze organisatie Therapeutisch Centrum van Berkel
Onze praktijk richt zich op de groep cliënten die bereid is zichzelf actief in te zetten voor hun herstel. Wij zijn goed in het behandelen van rug- en nekklachten, klachten van andere gewrichten en sportblessures. Hiervoor zijn we niet alleen uitstekend opgeleid met 3 manueeltherapeuten en een sportfysiotherapeut, maar vinden we het ook een uitdaging om U met deze problemen te helpen”.
Onze producten zijn hierop aangepast en bestaan naast fysiotherapie en manuele therapie ook uit wervelkolomrevalidatie, beweegprogramma`s, medical taping, beweegconsult, trainingsgroepen, personal training enzovoort. Een volledig overzicht vindt u in het menu onder “Productinformatie”.

Een afspraak maken
U kunt telefonisch een afspraak maken, op de praktijk zelf, het afspraakformulier op deze site of via e-mail. Wij noteren uw naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Deze informatie heeft uw fysiotherapeut nodig. Bij het maken van een afspraak is het belangrijk dat u duidelijk in het kort aangeeft om welke klacht het gaat en of u specifiek onderzocht/behandeld wilt worden door een bepaalde therapeut. Mocht u fysiotherapie aan huis nodig hebben vermeldt dit dan bij uw aanmelding. Hiervoor heeft u wel een verwijzing van een arts nodig. Voor uw eerste afspraak dient u een identiteitsbewijs mee te nemen en uw verzekeringspas. Komt u op verwijzing van een arts, neem dan ook uw verwijsbrief mee.

Uw eerste afspraak zonder verwijzing van een arts
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening (dit is een kort onderzoek), wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is. Als u voor de eerste keer onze praktijk bezoekt zijn wij wettelijk verplicht naar uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) te vragen en het nummer in het patiëntendossier te registreren. Daarnaast hebben wij uw verzekeringspasje nodig om de nodige gegevens te kunnen noteren. De screening duurt ongeveer 10 minuten en hierna wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor een verder onderzoek/behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan uw huisarts gewenst is. Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een juiste behandelvorm is, bestaat de mogelijkheid dat het vervolgonderzoek aansluitend aan deze screening plaatsvindt. Er volgt een verder lichamelijk onderzoek en uw fysiotherapeut stelt samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan zal de therapievorm, het aantal behandelingen en het behandeldoel (wat wilt u, wat kunt u bereiken en in welke tijd) vastgelegd worden. Ook eventuele andere behandelmogelijkheden worden besproken. In de regel zal bij de tweede afspraak gestart worden met de behandeling van uw klacht. Uw huisarts ontvangt een kort verslag van de screening. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit kenbaar maken.

Uw eerste afspraak met verwijzing van een arts
Als u voor de eerste keer onze praktijk van Therapeutisch Centrum van Berkel bezoekt zijn wij wettelijk verplicht naar uw identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort) te vragen en het nummer in het cliëntendossier te registreren. Daarnaast hebben wij uw verzekeringspasje nodig om de nodige gegevens te kunnen noteren. Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten besproken en volgt er een lichamelijk onderzoek. Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. In dit behandelplan zal de therapievorm, het aantal behandelingen en het behandeldoel (wat wilt u, wat kunt u bereiken en in welke tijd) vastgelegd worden. Ook eventuele andere behandelmogelijkheden worden besproken. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. In de regel zal bij de tweede afspraak gestart worden met de behandeling van uw klacht.

De behandeling

 • Samen met uw fysiotherapeut heeft u tijdens de eerste afspraak een behandelplan opgesteld. De behandeling is specifiek gericht op uw klachten/aandoening.
 • Het is belangrijk dat u bij elke nieuwe behandeling aangeeft wat u van die behandeling verwacht, zodat we kunnen nagaan of de behandeling aan uw verwachting voldoet.
 • We horen graag van u of er veranderingen optreden in uw klachtenbeeld en welke ongemakken u ervaart thuis of op uw werk. Dit geeft meer inzicht in de aandoening en deze informatie is van belang voor de verdere behandeling.
 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.
 • Indien in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft kan uw fysiotherapeut, na overleg met u, besluiten advies in te winnen bij een collega of de behandeling te laten continueren door een collega. Door deze wijze van werken wordt optimaal gebruik gemaakt van de aanwezige deskundigheid in onze praktijk.
 • Naast de therapie wordt er tijdens de behandeling veel aandacht en zorg besteed aan goede voorlichting en adviezen.
 • Het aantal behandelingen wisselt sterk per cliënt en per aandoening en is afhankelijk van de ernst van de klachten en het herstelproces. Ook uw motivatie en inzet zijn hierbij belangrijk.
 • Als het nodig is nemen wij, in overleg met u, tussentijds contact op met uw (verwijzend) arts.
 • Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega`s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie en ziekte. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk aangetrokken om uw behandeling over te nemen.
 • Onze praktijk biedt soms studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen. Het kan zijn dat een stagiaire dan de behandeling bijwoont of (deels) uitvoert onder supervisie van de stagebegeleider(s). Dit is uiteraard alleen na uw toestemming.
 • Er wordt van u als cliënt verwacht dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • De behandeling wordt altijd afgesloten met een verslag naar uw (huis)arts. Dit verslag bespreken we eerst met u. En indien u het op prijs stelt kunt u altijd een kopie van dit verslag krijgen

Betaling
Het is voor u van belang uw polisvoorwaarden met betrekking tot uw aanvullende zorgverzekering goed door te lezen om te weten voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Maar wanneer u niet of onvoldoende verzekerd bent of wanneer u al een aantal behandelingen bij een andere praktijk hebt gehad, kan het voorkomen dat de behandelingen niet of niet volledig bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. U ontvangt dan aan het einde van de maand van ons een nota. De tarieven en betalingsvoorwaarden hangen in de wachtkamer. Voor extra informatie over vergoedingen/betalingen kunnen wij u verwijzen naar de informatiefolder, die in de wachtkamer aanwezig is.

Afzeggen van uw afspraak
Indien een afspraak, om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur van te voren gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurd zullen wij de behandelafspraak bij u in rekening brengen en ontvangt u aan het einde van de maand een nota van ons. U kunt uw afspraak telefonisch afzeggen, het antwoordapparaat inspreken of een email sturen.

Klachten en suggesties
Therapeutisch Centrum van Berkel wil graag dat u tevreden bent over onze service. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Als u een klacht of juist suggestie hebt laat ons dit dan weten. We luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing. In de wachtkamer is een extra informatiefolder (Een klacht over uw fysiotherapeut) beschikbaar. Een klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Privacyreglement Therapeutisch Centrum van Berkel
De fysiotherapeuten van Therapeutisch Centrum van Berkel houden, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de cliënt. Al deze zaken zijn in dit reglement vastgelegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met deze gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde WBP een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben geheimhoudingsplicht.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Andere reglementen
Zoals voorgeschreven door de overheid zijn in onze praktijk de volgende reglementen van toepassing:

 • De klachtenregeling van het KNGF (zie onder punt 6: Klachten en suggesties).
 • De Wet Geneeskundige Behandelingovereenkomst (WGBO).
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Wet Klachtrecht CliëntenZorgsector (WKCZ).
 • Kwaliteitswet.

Op uw verzoek zijn deze reglementen ter inzage aanwezig.